šŸŒ»šŸ†Bērnu un jaunieÅ”u centra ā€œIK Auseklisā€ sportistu sasniegumi vasarāšŸ†šŸŒ»

Sindija BukÅ”a triumfē Eiropas U23 čempionātā. Foto- Reuters_Scanpix

Lai arÄ« vasara ir laiks, kad bērniem ir brÄ«vlaiks, tomēr Bērnu un jaunieÅ”u centra ā€œIK Auseklisā€ audzēkņi tieÅ”i Å”ajā laikā aktÄ«vi piedalÄ«juÅ”ies gan Latvijā, gan starptautiskās sacensÄ«bās, gÅ«stot godalgotas vietas un nesot Latvijas vārdu pasaulē.

Vieglatlētikas pulciņa audzēkne Sindija BukÅ”a 2019. gada 15.jÅ«lijā Eiropas U-23 čempionātāĀ ZviedrijasĀ pilsētāĀ Jēvlē pārliecinoÅ”i kļuva par čempioni 200m distancē. S.BukÅ”a pēc sacensÄ«bām: “Å is bija galvenais mērÄ·is, uz to liku uzsvaru un to arÄ« realizējuā€.Ā Trenere, intereÅ”u izglÄ«tÄ«bas skolotāja, IV Ŕķiras AtzinÄ«bas krusta virsniece ā€“ MārÄ«te LÅ«se.

Latvijas Jaunatnes olimpiādē, Jelgavā 7.jÅ«lijā Å”auÅ”anas pulciņa audzēkņi Nataļja Poltaraka un Daņila Jesarevs izcÄ«nÄ«ja divas zelta medaļas jaukto pāru vingrinājumā ar pneimatisko pistoli PP-MIX. Daņila Jesarevs izcÄ«nÄ«ja sudraba medaļu individuālajā vingrinājumā Å”auÅ”anā ar pneimatisko pistoli PP-60.  IntereÅ”u izglÄ«tÄ«bas skolotāja, trenere- Ludmila Beļikova.

SpÄ«dveja pulciņa audzēknis, motobraucējs Francis Gusts 9.augustā Čehijā, Eiropas čempionātā spÄ«dvejā 250 cm3 klasē izcÄ«nÄ«ja 4.vietu un Å”is sasniegums ir iegÅ«ts pirmo reizi Latvijas vēsturē.

SpÄ«dveja pulciņa audzēkņi piedalās sacensÄ«bās Igaunijā, Somijā, Dānijā, Polijā, Čehijā, Krievijā un Latvijā 125, 250 un 500 cm3 klasē. Treneris, intereÅ”u izglÄ«tÄ«bas skolotājs Antoni KuÅ”els.

Motosportiste Anna Stecjuka ar teicamiem rezultātiem startē Igaunijā un čempionātos Lietuvā un Polijā un visos posmos iegūst medaļas, lielākoties zeltas godalgas. Jāatzīmē, ka uz pjedestāla sportiste kāpj arī kopējā braucēju ieskaitē, ne tikai dāmu klasē.

Sporta aerobikas pulciņa audzēkne Zane Otersone starptautiskās sacensÄ«bās ā€œKlaipeda Open Cup 2019ā€ sporta aerobikā izcÄ«nÄ«ja 2.vietu un Francijā ā€œOpen Cupā€ sporta aerobikā  pieauguÅ”o konkurencē. Trenere, intereÅ”u izglÄ«tÄ«bas skolotāja Liene Otersone.

OrientÄ“Å”anās pulciņa audzēkņi uzrādÄ«juÅ”i augstus rezultātus Baltijas jÅ«ras jaunatnes spēlēs no 5.-7.jÅ«lijam Zviedrijā, Karlstadē:

1.vieta sprintā  Laura BerÄ·e un MatÄ«ss SaulÄ«te;

1.vieta sprinta stafetē Laurai Berķei, Emīlam Lazdānam, Matīsam Saulītem;

1.vieta vidējā distancē Emīlam Lazdānam un Matīsam Saulītem;

2.vieta sprintā Emīlam Lazdānam;

2.vieta sprinta stafetē Sandai Lapiņai un Kristīnei Berķei;

3.vieta sprintā Kristīnei Berķei, Sandai Lapiņai un Gustavam Staņam;

3.vieta sprinta stafetē  Gustava, Staņam;

3.vieta vidējā distancē Gustavam Staņam un Aigai Irbei Blūmai.

Latvijas Jaunatnes Olimpiādē, Jelgavā noĀ  5.ā€“7.jÅ«lijamĀ  startēja BJC ā€œIK Auseklisā€ otrā izlase:

3. vieta sprintā Rihardam Gailim;

2. vieta vidējā distancē Alisei Zagorskai un Rihardam Gailim un 3.vieta Līvai Cerai.

Treneri, intereŔu izglītības skolotāji Baiba Smila un Henrijs Freimanis.

Lepojamies ar visiem audzēkņu sasniegumiem, un pateicamies BJC ā€œIK Auseklisā€ skolotājiem par darbu, neatlaidÄ«bu un ieguldÄ«jumu audzēkņu izglÄ«toÅ”anā.

Att. motokrosa pulciņa audzēkne Anna Stecjuka.
Att. orientÄ“Å”anās pulciņa audzēknis MatÄ«ss SaulÄ«te
Att. spīdveja pulciņa audzēknis Francis Gusts. Foto-Patrycja Knap.
Att. vieglatlētikas pulciņa audzēkne Sindija BukÅ”a.

751 total views, 2 views today