Pirmsskola

Bērnu un jauniešu centrā “IK Auseklis” Mežciema ielā 41 darbojas deviņas pirmsskolas grupas, kas realizē valsts licencētu pirmsskolas izglītības programmu Nr. 01011111.

Mūsu mērķis ir radošā un labestīgā vidē veicināt bērnu harmonisku attīstību un veidot radošu patstāvīgu personību, attīstot katra bērna individuālās spējas un apgūstot zināšanas, sekmīgai izglītības turpināšanai skolā.

Bērnu dzīves organizācijas forma – integrētās rotaļnodarbības un rotaļspēles. Apgūstot mācību programmā paredzētās prasmes, iemaņas un zināšanas, bērni izzina pasauli, nostiprina vērtību izpratni, sporto un svin gadskārtu svētkus – Zinību diena, Gadskārtu ieražu svētki, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, Lieldienas, Mātes diena, Izlaidums u.c. Bērniem ir iespēja apgūt peldētprasmi un apmeklēt dažādus interešu izglītības pulciņus.

Iestādes darba prioritātes:

  • Sekmēt katra bērna “Es” apziņas veidošanos un iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli;

  • Audzināt tikumisku un ētisku attieksmi bērnam pašam pret sevi, savu ģimeni, darbu, dabu, tautu un pasauli;

  • Nodrošināt atbilstošus apstākļus bērnam kā pētniekam, pārveidotājam atbilstošā vidē, kurā ar savu darbīgumu, viņš attīstās, mācoties, izprot cēloņsakarības, veidojot spriedumus, secinājumus un atziņas.

Pirmsskolas grupas

Auseklīši; Rūķīši; Saulstariņi; Sienāzīši; Sprīdīši; Staburaga bērni; Taurenīši; Zemenītes; Zīļuki.